Nyheter

Dagskonferanse Skreifestivalen: Blå mat - grønn logistikk

Rørvik Fisk er stolt medarrangør til Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS sin dagskonferanse på Norveg torsdag 3.mars under Skreifeitvalen.

Blå mat - grønn logistikk

Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Bærebjelkene for å nå målene er kunnskap, lønnsomhet og bærekraft.

Miljø- og bærekraftfokuset har allerede ført til store endringer i produksjon av norsk sjømat. FoU-innsatsen på området styrkes ytterligere for å nå målene om seksdoblet volumvekst fram mot 2050. Til tross for enorm vekst i eksportverdi og volumer, skjer sjømateksporten på samme måte som for 20 år siden: Med vogntog.

Kysthavnalliansen (havneselskapene i Nord-Trøndelag og Nordmøre/Kristiansund) investerer for sjøtransport av fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa. Flyttes 50 % av eksportvolumet fra Ytre Namdal, Hitra og Frøya over til kjøl, vil 13.000 «laksetrailere» forsvinne fra vegene. Det alene reduserer utslippet av klimagasser fra vegtransporten med minst 15.000 tonn CO2-ekvivalenter per år, samtidig som det vil redusere antall ulykker i trafikken.

Temaer konferansen belyser

  • En fremtidsrettet næringspolitikk for sjømatnæringen
  •  Volumer og vekstambisjoner i havbruksnæringen
  •  Hvor viktig er miljøet for sjømatprodusenten?
  •  Markedskrav og klimaregnskap for norsk sjømat
  •  Landtransportens behov for samarbeid og nye logistikkløsninger
  •  Kysthavner gir både bedre tilbud og lavere utslipp
  •  Midt-Norge investerer for grønnere logistikk
  •  Transportløsninger for sjømateksport på kjøl
  •  Er grønne løsninger også business?

For mer informasjon og påmelding, gå inn på følgende link

http://skreifestivalen.no/program/blagronnlogistikk/